Hoe werken we samen in de stad?

Het maatschappelijk initiatief moet uitgangspunt zijn van de gemeentelijke werkwijze, zowel in beleid als in uitvoering. Zo stellen de gezamenlijke Amsterdamse Bestuurscommissies in hun brief van 15 februari j.l. aan het College van B & W. De brief is een antwoord op de adviesvraag op de bestuurlijke ambitie Ruimte voor Initiatief.

‘Wij begrijpen uw streven om geen apart programma meer in te richten voor maatschappelijk initiatief’, zo schrijven de Bestuurscommissies. ‘Immers, samenwerking met maatschappelijk initiatief dient plaats te vinden op elk beleidsterrein, en dus onderdeel te zijn van alle programma’s en begrotingen. Samenwerking met maatschappelijke initiatieven wordt een integraal onderdeel van de gemeentelijke werkwijze. Tegelijkertijd is duidelijk dat dit uitgangspunt, deze ambitie, nog wel iets van ons allen zal vergen. Als belangrijk punt van de ontwikkelagenda zien wij dan ook: hoe kan ruimte voor maatschappelijk initiatief een levend onderdeel worden van elke beleidsnota, elk programma, elke begroting, het inkoopbeleid en de subsidiesystematiek? Ons advies is om in iedere begroting ruimte te houden voor samenwerking met maatschappelijk initiatief, door niet het hele budget structureel toe te wijzen. Ook zullen we eraan moeten werken dat de gemeentelijke organisatie-in-beleidskommen de samenwerking met maatschappelijk initiatief niet in de weg staat.’

De bestuurscommissies constateren dat er diverse dilemma’s zijn, die samenhangen met de veranderende rol van de overheid. Die dilemma’s gaan onder meer over legitimiteit, betrokkenheid, inclusiviteit, risicobeheersing, aansprakelijkheid, continuïteit, professionaliteit en beloning.

In de casussen en in de thema’s van de ontwikkelagenda zien de gezamenlijke Bestuurscommissies een kans om gezamenlijke projectteams (bv ‘part-ups’) van ambtenaren, initiatiefnemers en andere partijen in te richten.

♦ De vraag van vandaag: dinsdag 23 februari 2016

Van wie is de stad?

In februari 2016 is het 10 jaar geleden dat Guido Walraven zijn rede hield als lector Dynamiek van de Stad. Reden om in het symposium Van wie is de stad terug te kijken op de verworven inzichten uit het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat. En om een agenda te schetsen voor de komende tien jaar.
In zijn jubileumrede gaat Walraven in op de in- en uitsluitingsprincipes van de moderne stad. Walraven: ‘Waar is de tijd gebleven dat ook armere mensen in de stad mochten blijven wonen. En er een wens was om hen te verheffen? Krantenartikelen gaan over de vraag of goedkope huizen nog wel in Rotterdam mogen blijven. En niet alleen hier. Het Amsterdamse college zegt: “de stad is van iedereen”, maar het beleid is precies hetzelfde als dat van Rotterdam.’
Het gaat om ownership, betoogt Walraven, letterlijk, doordat inwoners grond en huizen bezitten, maar ook om sociaal kapitaal: Wie beslissen er? Wie komen er op voor de publieke zaak? En wie voor het algemeen belang, wat dat dan ook mag zijn. Wie maken er deel uit van een bepaalde gemeenschap en wie niet?

De door het lectoraat ontwikkelde routekaart toont de speerpunten voor de komende jaren:
– Burgerschap en sociale uitsluiting
– Sociaal domein en sociale uitsluiting
– Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie

165146

♦ De vraag van vandaag: donderdag 18 februari 2016

Hoe leren we in de 21ste eeuw?

Het Kenniscentrum Onderwijs & Opvoeding van de Hogeschool Amsterdam  over praktijkonderzoek in het onderwijs.

In de talkshow ‘Leren in de 21e eeuw’ van 11 februari gaan docenten, onderzoekers, managers en leerlingen met elkaar in gesprek over:

  • Motivatie om te leren – Marie-Jose Koerhuis, Rick Lagrand, Dick van Straaten
  • Sociaal leren met Beta coach – Yamina Kada, Rania El Habib, Bredan Voorn, Ron Oostdam
  • Vaardigheden 21ste eeuw in integrale kindcentra – Sanne Huijbregts, Roxanne van Eijk, Ron Oostdam

Presentatie: Monique Pijls
Tafelheer: Steven

Bron: http://www.hva.nl/

♦ De vraag van vandaag: maandag 15 februari 2016

Hoe verbind je City Makers met Brussel?

‘We tackelen dezelfde problemen als politici’, motiveert programmanager Charlotte Schans de organisatie van de City Makers pre-summit op 4 en 5 februari in Amsterdam. ‘Waarom dan niet samenwerken?’

Met politici van 28 lidstaten van de Europese Unie om de hoek van Pakhuis de Zwijger op het oude Marine terrein in Amsterdam, is het een uitgelezen kans om de activiteiten van City Makers vanuit heel Europa onder de aandacht van de Europese leiders te brengen.

2016-02-04 20.47.49

Gedelegeerde Nicolaas Beets somt de 12 thema’s op waaraan in de EU-Urban Agenda aandacht wordt besteed, waaronder urban poverty, circular economy en climate change. Stuk voor stuk onderwerpen waarover City Makers in heel Europa op microniveau veel kennis opdoen.

City Maker Amalia Zepou laat zien hoe Athene, met inzet van de sociale media, thema’s uit de hele stad oogst en gebruikt voor gemeentebeleid. Amal Abbass-Saal, initiatiefnemer van Inspiration Inc. te Almere, vertelt over haar bemoeienis bij de vluchtelingopvang. ‘Volgens officiële organisaties duurt het twee jaar om een nieuwe taal te leren. In ons project kunnen vluchtelingen binnen twee weken al een interview in het Nederlands geven.’

‘Vanuit de EU-zijn we geïnteresseerd in jullie input’, onderstreept Beets. En programmamanager Schans: ‘We krijgen tijdens de EU-Urban Agenda-top 15 minuten spreektijd. Dat is meer dan een gemiddeld lidstaat.’